پرسش
سلام و روز شما بخیر. برای ثبت اختراع، اگر طرح ما هنوز ثبت نشده باشد و در مرحله اظهارنامه باشد و بخواهیم یک نفر به تعداد مالکین یا مخترعین اضافه کنیم چه باید بکنیم؟ متشکرم ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
in progress 0
6 روز 1 پاسخ 16 نمایش

پرسش
سلام ایا ثبت برند هم در مناطق ازاد با خارج ان مناطق قوانین متفاوتی داره و ایا برندی ک در خارج مناطق نمیتوان ثبت کرد (به هر دلیل)ر مناطق ازاد میتوان ثبت کرد و اگر ثبت شود در خارج مناطق ازاد دارای ...
in progress 0
سید جمال 1 هفته 1 پاسخ 21 نمایش