سلام اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، برای انتقال سهام، محدودیت …

پرسش

سلام
اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، برای انتقال سهام، محدودیت موافقت هیئت مدیره یا مجمع نباشد و هرکس آزادنه سهامش را منتقل کند. برای ثبت انتقال چه مدارکی باید به اداره ثبت ارائه دهیم.

ممنون

0
آراد 1 ماه 0 پاسخ ها 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse