مراحل خروج مدیر عامل و عضو هیئت مدیره از شرکت …

پرسش

مراحل خروج مدیر عامل و عضو هیئت مدیره از شرکت چیست؟و تمامی مالیات و … آیا با خروج شخص صرفاً در تعهد شرکت باقی می ماند؟

0
علی حسینی1 1 ماه 0 پاسخ ها 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse